Meldcode huiselijk geweld

Alle medewerkers van onze scholen werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wanneer zij vermoeden dat er bij de leerling thuis geweld plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de wet “Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Deze meldcode helpt de scholen van Stichting Kopwerk om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de afhankelijkheidssituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis.

Vijf verplichte stappen

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:

Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.

Stap 3: gesprek met leerlingen/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.

Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.

Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

ZorgplichtContact

Downloads

Afwegingskader


Vanaf 1 januari 2019 zijn ook medewerkers in het onderwijs verplicht te werkenmet het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Dit afwegingskader geeft aanwanneer een melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Dat geldt voorsituaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is. De leraarleerkracht ofandere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureelonveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een meldingdoen. Ook als wanneerde school zelf hulp verleent.

No items found.