Klachtenregeling

Op 1 augustus 1998 is de zogenaamde Kwaliteitswet in werking getreden. Deze wet verplicht scholen onder meer een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, leerlingen en ouders. In de klachtenregeling staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met klachten.


Als belangrijke personen binnen de klachtenregeling worden genoemd:

  • de vertrouwenscontactpersoon
  • de vertrouwenspersoon
  • de klachtencommissie

Als ouders een klacht hebben over een beslissing van de school, kunnen ze als eerste contact op met de betrokken leerkracht, de directeur of uiteindelijk het schoolbestuur. Levert dat niets op dan kunnen ouders zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon, die eventueel verwijst naar de vertrouwenspersoon. Beiden zijn aangesteld om ouders, kinderen en leerkrachten met klachten van algemene aard en machtsmisbruik de gelegenheid te geven deze uit te spreken.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon fungeert als een soort 'tussenpersoon'.
Iedere school heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon. Bekijk de website van de school van uw kind(eren) om te zien wie voor u contactpersoon is.

Contact

Downloads

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en beoordeelt ook of de gebeurtenis wel een aanleiding vormt voor een klacht. Als de situatie zich voordoet, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Deze externe vertrouwenspersoon, die vooral een taak heeft in de opvang en hulpverlening, begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
De vertrouwenspersoon voor alle Kopwerk scholen wordt geleverd door GGD Hollands Noorden

Externe Vertrouwenspersoon (Ellen Labree / Inez Ursem)
Postbus 9276 1800 GG Alkmaar
Tel. 088-010 05 55

Landelijke klachtencommissie

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Stichting Kopwerk is hierbij aangesloten.

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl